Item #C00005488 Baerderadiel, In geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy

Baerderadiel, In geakunde. Gearstald fan it Geakundich Wurkforbân fan de Fryske Akademy

Drachten: Drukkerij Laverman N. V., 1957. Hardcover. Hardcover. c.1957. Black cloth, gilt titles. 8vo. 431pp. Illus. With two fold-out maps in rear pocket. Text in Frisian. Good+. Light shelfwear, spine cocked. Good +. Item #C00005488

Price: $12.00

See all items in Maps & Cartography