Tayny natsional'noy politiki TSK RKP : Chetvertoye Soveshchaniye TSK RKP s otvetstvennymi rabotnikami natsional'nykh respublik i oblastey v g. Moskve, 9-12 iyunya 1923 g. - stenograficheskiy otchet / Secrets of the national policy of the Central Committee of the RCP: The Fourth Meeting of the Central Committee of the RCP with senior officials of the national republics and regions in Moscow, June 9-12, 1923: verbatim report. I. A. N. Gibadulin.
Tayny natsional'noy politiki TSK RKP : Chetvertoye Soveshchaniye TSK RKP s otvetstvennymi rabotnikami natsional'nykh respublik i oblastey v g. Moskve, 9-12 iyunya 1923 g. - stenograficheskiy otchet / Secrets of the national policy of the Central Committee of the RCP: The Fourth Meeting of the Central Committee of the RCP with senior officials of the national republics and regions in Moscow, June 9-12, 1923: verbatim report
Tayny natsional'noy politiki TSK RKP : Chetvertoye Soveshchaniye TSK RKP s otvetstvennymi rabotnikami natsional'nykh respublik i oblastey v g. Moskve, 9-12 iyunya 1923 g. - stenograficheskiy otchet / Secrets of the national policy of the Central Committee of the RCP: The Fourth Meeting of the Central Committee of the RCP with senior officials of the national republics and regions in Moscow, June 9-12, 1923: verbatim report

Tayny natsional'noy politiki TSK RKP : Chetvertoye Soveshchaniye TSK RKP s otvetstvennymi rabotnikami natsional'nykh respublik i oblastey v g. Moskve, 9-12 iyunya 1923 g. - stenograficheskiy otchet / Secrets of the national policy of the Central Committee of the RCP: The Fourth Meeting of the Central Committee of the RCP with senior officials of the national republics and regions in Moscow, June 9-12, 1923: verbatim report

Moscow: INSAN, 1992. Paperback. 8vo, wraps, reprint of 1923 edition. 295 pp. Very Good. Item #H10100
ISBN: 5858402585

Price: $25.00

See all items in Russia
See all items by